Základní informace o projektu

Ident. číslo:531Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Radovesické výsypky VIII - odvodnění, cestní síť a biologická rekultivace
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivce území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je abylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 115,89 ha. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:86 374 800 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 9/2013.
Popis:Řešena je část celkové výměry (109,78 ha), bez rozpracované zemědělské rekultivace (58,00 ha), a to 51,78 ha. Po terénních úpravách byla na celé ploše provedena meliorační úprava půdního profilu formou aplikace slínovců ve dvou vrstvách v celkovém objemu 3000 m3/ha. V plochách určených k lesnické rekultivaci byly zapraveny rekultivační komposty v dávce 400 t/ha. Jsou navrženy odvodňovací příkopy a průleh, které odvádějí povrchové vody do stávající vodní plochy Štěpánov a do příkopu C (PD Rekultivace Radovesice XIII). Biologická rekultivace zahrnuje stavbu štěrkových hospodárnic, biologickou rekultivaci a tříletou pěstební péči o založené plochy.
Správní povolení:Rekultivace bude realizována v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010 – 2030 vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 8.11.2010 pod zn.. 3426/10/II.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:IO 1 – Odvodnění IO 2 – Biologie
Rozpočtové náklady bez DPH:24 416 766 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno