Základní informace o projektu

Ident. číslo:530Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Radovesické výsypky XII. - biologie I. a II. etapa
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 85,17 ha. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:24 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 4/2013.
Popis:V zájmovém území proběhla technická rekultivace v rozsahu hrubých terénních úprav v letech 2009 a 2010. Předmětem navazujícího projektu je realizace odvodnění, komunikace a biologická rekultivace. Celková plocha rekultivace Radovesice XII činí 84,54 ha, z toho je 20,70 ha součástí I.etapy a 63,84 ha je součástí II.etapy. V rámci I.etapy bude realizována lesnická rekultivace na ploše 18,34 ha a ostatní rekultivace na ploše 2,36 ha. V rámci II.etapy bude realizována lesnická rekultivace na ploše 24,06 ha, vodní rekultivace na ploše 1,05 ha a ostatní rekultivace na ploše 38,73 ha.
Správní povolení:Rekultivace bude realizována v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010 – 2030 vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 8.11.2010 pod zn.. 3426/10/II.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:I.etapa IO 1 – Odvodnění IO 2 – Cestní síť IO 3 – Biologie I. etapa II.etapa IO 4 – Biologie II. etapa
Rozpočtové náklady bez DPH:24 606 384 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ. Předmětem realizace je pouze biologická rekultivace plochy, realizace odvodnění a komunikací bude hrazena z vlastních prostředků žadatele.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:42Konaném dne:23.05.2013

zavřít okno