Základní informace o projektu

Ident. číslo:526Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Radovesické výsypky XI. - odvodnění, cestní síť a biologická rekultivace.
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 57,78 ha. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:40 574 400 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2013.
Popis:Celková plocha rekultivace Radovesice XI činí 62,31 ha. Po terénních úpravách byla na celé ploše provedena meliorační úprava půdního profilu formou aplikace slínovců ve dvou vrstvách v celkovém objemu 3000 m3/ha. V plochách určených k lesnické rekultivaci byly zapraveny rekultivační komposty v dávce 400 t/ha. Na náhorní plošině byla provedena povážka ornicí v mocnosti cca 0,2 m. Stavba řeší návrh systému odvodňovacích příkopů, které odvedou povrchové vody do stávajícího příkopu na ploše Radovesice IV. Biologická rekultivace pak zahrnuje stavbu štěrkových hospodárnic, biologickou rekultivaci plochy, tříletou pěstební péči o založené plochy a zatravnění plochy na rekultivaci Radovesice IV (po navezení přebytečného výkopku).
Správní povolení:Rekultivace bude realizována v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010 – 2030 vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 8.11.2010 pod zn.. 3426/10/II.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:IO 1 – Odvodnění IO 2 – Biologie
Rozpočtové náklady bez DPH:20 432 950 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno