Základní informace o projektu

Ident. číslo:492Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace potoka Hutná a Lužického potoka
Popis projektu:Potok Hutná kdysi protékal územím dnešního lomu Libouš. Koryto zůstalo zachováno od obce Březno. Doporučujeme provedení revitalizace Hutné, která bude spočívat ve vyčištění koryta, úpravě břehů a břehových porostů, likvidaci nevhodných dřevin a podle potřeby dosázení dřevin nových. Délka revitalizovaného úseku bude cca 3 km. Lužický potok protéká územím podél dílenských objektů lomu Libouš, dále pod jižními svahy výsypky Březno do Nechranické přehrady. Délka tohoto potoka je cca 4 km. Revitalizace bude spočívat ve vyčištění koryta, úpravy břehů a břehových porostů.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:4 920 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 10/2011.
Popis:Předmětem projektu je návrh na vyčištění koryt, úpravy břehů a úpravy břehových porostů na Lužickém potoce od jeho zaústění do Nechranické přehrady až k propustku pod tělesem železniční vlečky na homogenizační skládku (VKS) uhlí v délce 3,56 km. Potok je v celé délce veden umělým korytem podél jižní paty výsypky DNT Březno.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 450 166 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu, případně zajištění správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno