Základní informace o projektu

Ident. číslo:489Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace odvodnění Pokrok severní svahy
Popis projektu:Stávající odvodňovací příkop při severním okraji výsypky Pokrok (za areálem TS Duchcov) bude v délce 1 540 m revitalizován. Revitalizace spočívá v likvidaci betonového zatrubnění - opevnění, v doplnění břehových porostů a v úpravě spádových poměrů k zamezení zatápění jižní části Duchcova.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:6 240 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 5/2009.
Popis:Projekt řeší revitalizaci stávajícího příkopu 2400 a jeho napojení na energetický a dopravní koridor. Revitalizace příkopu je rozdělena na 3 etapy. 1 etapa km 0,0 - 1,5 - napojení na energetický a dopravní koridor . Příkop v této části vede lokalitou deponie Jana a okrajem území předpokládaného násypového tělesa energetického a dopravního koridoru. 2 etapa km 1,5 - 1,99 - úprava stávajícího koryta příkopu. Příkop v této části vede převážně v trase stávajícího příkopu 2400 a příkopu z nádrže A. V této etapě bude zrušeno zatrubnění příkopu. 3. etapa km 1,99 - 4,13 - úprava stávajícího koryta příkopu. Příkop v této části bude ponechán bez větších stavebních úprav. Příkop je navržen tak, aby do něj bylo možné gravitačně zaústit drenážní vody z lokality Kovos.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:43 123 284 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu, případně zajištění správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno