Základní informace o projektu

Ident. číslo:488Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Vodní nádrže pod obcí Černovice
Popis projektu:Navrhuje se vybudování dvou vodních nádrží (rybníků) jižně od této obce, v předpolí lomu (nad ochrannými valy). Jejich plocha by měla být 1,20 ha a 1,28 ha. Rybníky by měly sloužit pro rybolov, částečně pro koupání a rekreaci. Svým umístěním budou vhodně navazovat na přírodní způsobem rekultivované svahy zbytkové jámy lomu Libouš. Předpokládáme rovněž jejich napojení na lokální ÚSES.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:2 520 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 12/2011.
Popis:Cílem tohoto revitalizačního projektu je podpora biodiverzity a náprava hydrického režimu za respektování podmínek těžby. S využitím stávající morfologie terénu navrhujeme na vodoteči vybudovat dvě vodní plochy a samotné vodoteče revitalizovat přírodě blízkým způsobem s mělkým miskovitým korytem s meandrující kynetou a členitým podélným i příčným profilem. Potoky navrhujeme doplnit tůňkami a mrtvým dřevem umožňujícím rozvoj fauny i flory. V rámci revitalizace budou zachovány stávající cenné dřeviny. Celá revitalizace bude podpořena výsadbou vodomilných bylin i vhodných doprovodných dřevin přibližujících se původnímu výskytu v dané lokalitě a zajišťujících rozmanitost a přírodní charakter prostředí.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 19.12.2012, NPM 22.1.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů s.s. (stavebník), ÚZSVVM, SŽDC, PF ČR, obce Černovice a několika fyzických osob - možnost stavby řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:8 228 051 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou mobiliáře (525 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno