Základní informace o projektu

Ident. číslo:477Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace řeky Bíliny od Chánova po jez Jiřetín
Popis projektu:Jedná se o úsek toku řeky Bíliny, který je v přeložkách (koridorech), kde je minimální spád a Bílina v území výrazně postiženém těžbou. Při revitalizaci by bylo možné řeku zpřístupnit v rámci možností i veřejnosti cyklostezkou nebo trasou pro pěší i v návaznosti na zatopení lomu Ležáky. Vybudovaná komunikace by sloužila i k zabezpečení provozu toku.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:219 346 800 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 4/2009.
Popis:Hlavním účelem stavby je revitalizace vodního toku Bíliny v úseku od Chanova až po jez Jiřetín v délce cca 9,52 km. S vodohospodářskými úpravami při revitalizaci toku jsou navrhovány vegetační úpravy mající za cíl doplnění a obnovu přirozeného doprovodného porostu toku a obnovení funkcí přirozeného biokoridoru vodního toku. Kromě revitalizace toku z hlediska zvýšení jeho ekologických a estetických hodnot jsou v rámci akce navrhovány také doprovodné stavby v podobě obslužných komunikací podél vodního toku, které by měli v budoucnu mít také funkci jako sportovně rekreační trasy (cyklostezky, turistické trasy pro pěší). Součástí sportovně rekreačních trasy bude také navrhovaná lávka přes Bílinu v ř.km 3,282 úpravy toku.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 12.7.2010, NPM 17.8.2011 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Povodí Ohře (stavebník), České dráhy, RVM, PKÚ, CCS, město Most, SŽD, SVS, Unipetrol a Obrnice - vlastníci souhlasi s podmínkou majetkoprávního vypořádání před zahájením stavby.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Revitalizace koryta (úprava koryta, rekonstrukce výpustných objektů, odstranění nepotřebných objektů, objekt pro uložení sdělovacích kabelů) SO 2 – Obslužná komunikace (obslužná komunikace, lávka) SO 3 – Vegetační úpravy SO 4 – Přeložení povrchovéh
Rozpočtové náklady bez DPH:182 179 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:29Konaném dne:25.06.2007

zavřít okno