Základní informace o projektu

Ident. číslo:433Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Napojení ÚSES Komořansko - Gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA
Popis projektu:Morfologie části prostoru v.v. ČSA spolu s retenčními nádržemi Hedvika a Marcela nabízí využití k retenci a převodu části vod z bilance zatěžující vodní dílo Újezd v období přívalových vod z prostoru Krušných hor při naplnění vyšší formy revitalizace tohoto území a vodních toků přilehlých k tomuto území. Zároveň tento systém propojení Vesnického potoka s řekou Bílinou přes retenční nádrže umožní vytvoření lokálního biokoridoru vodního charakteru, který propojí vnitřní výsypku s okolní krajinou. Stávající nádrže (jezera) Hedvika a Marcela situované v JZ části lomu ČSA vznikly v důsledku formování zakládané vnitřní výsypky. V současné době se jedná o více méně bezodtoká jezera, ve kterých se shromažďuje srážková voda, která se pak (vzhledem k jejich značné ploše) odpařuje (bilance přítok - odpar je prakticky vyrovnaná).
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:178 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2012.
Popis:Předmětem stavby je vybudování vodohospodářského gravitačního propojení dvou stávajících vodních toků – přeložky Vesnického potoka a Bíliny – a to přes prostor vnitřní výsypky v jižním okraji lomu ČSA s využitím dvou stávajících vodních nádrží – Hedvika a Marcela, a s navýšením jejich stávajícího retenčního prostoru. Součástí stavby je i sanace starých důlních děl v trase navrhovaného koryta SO 01, úsek je vymezen staničením od 0,885 do 0,950 ř. km.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 1.3. 2011, NPM 24.3.2011 (prodlouženo do 24.3.2015) a vodoprávní povolení ze dne 28.6. 2011, NPM 10.8.2011 (prodlouženo do 10.8.2015).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích PKÚ, CCS, POH, PF ČR - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Přítok do nádrže Hedvika SO 02 – Spojení nádrží Hedvika a Marcela SO 03 – Odtok z nádrže Marcela do Bíliny SO 04 – Přelivný objekt hráze Hedvika SO 05 – Hráz Marcela SO 06 – Přelivný objekt hráze Marcela SO 07 – Terénní úpr
Rozpočtové náklady bez DPH:147 382 727 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2014. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-XU0124Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:18.02.2016Termín plnění:18.03.2016
Název smlouvy:Zpracování projektu supervize akce Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA
Aktuální cena (vč. DPH):12 100 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0398Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.03.2016Termín plnění:13.06.2028
Název smlouvy:Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA
Aktuální cena (vč. DPH):91 356 677 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0356Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.06.2016Termín plnění:12.07.2028
Název smlouvy:Supervize Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA
Aktuální cena (vč. DPH):1 143 994 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.: Koncept CB spol. s r.o.

zavřít okno