Základní informace o projektu

Ident. číslo:432Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Podkrušnohorského přivaděče IV (dále PKP IV)
Popis projektu:Podkrušnohorský přivaděč (Přivaděč průmyslové vody, Podkrušnohorský přivadět III a PKP IV) je součástí složitého systému odvodu povrchových vod, odvodňuje rozsáhlé povodí podkrušnohoří, je směrován k řece Bílině, zaústěn do retenční nádrže Újezd. Zahrnuje ČS Rašovice s čerpáním vody z Ohře, vypouštění teplých vod a havarijní zásobování vodou elektrárny Prunéřov, zaústění přeložky Vesnického potoka.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:106 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 1/2009.
Popis:Podkrušnohorský přivaděč (PKP) byl vybudován v letech 1958 – 1967 jako ochrana dobývacích prostorů jam Libouš a ČSA před přítokem povrchových vod. Stávající přivaděč PKP IV je v současnosti proveden jako hluboké prizmatické koryto s betonovým opevněním. Navrhovaná revitalizace PKP IV v maximální možné míře využívá přírodní materiály a vegetační prvky. Snahou bylo i rozšířit hluboké, uniformní koryto přivaděče navrženým složeným lichoběžníkem.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 26.5.2010, NPM 9.7.2010 (prodlouženo do 2.10.2014 a bude znovu prodlouženo).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Povodí Ohře (stavebník), ÚPZSVVM, Lesy Jezeří, Lesy ČR, Metall Quatro, ŘSD, PF ČR a další soukromí vlastníci - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Kamenitá hráz IO 02 – Úprava koryta IO 03 – Komunikace IO 04 – Jímací objekt a ŽB potrubí DN 600 mm IO 05 – Přeložky inženýrských sítím + Spojovací koryto a obslužná komunikace (původně součást ID 424)
Rozpočtové náklady bez DPH:149 912 325 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:29Konaném dne:25.06.2007

zavřít okno