Základní informace o projektu

Ident. číslo:426Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Mračného potoka
Popis projektu:Mračný potok odvodňuje rozsáhlé povodí vymezené východní hranicí areálu Chemopetrolu, Růžodolskou výsypkou a severozápadní oblastí lomu Most. Tok prochází částečně otevřeným korytem, z větší části zatrubněným profilem 2x DN 800. Převážná část povodí je tvořena skládkovým komplexem v různé fázi rekultivace, zatěsňovaným předpolím budoucího jezera Most a rekultivovanou Růžodolskou výsypkou. Mračný potok je jediným recipientem plošných i difuzních zdrojů v této lokalitě. Účelem revitalizace je vrátit tok do přirozeného koryta s vytvořením lokálních retenčních nádrží k zádrži vody v krajině, omezení vlivu přílivových dešťů na krajinu a řeku Bílinu, zajištění řádného odvodnění předpolí jezera Most a podpora samočistící schopnosti toku.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:131 922 600 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 5/2008.
Popis:Cílem předpokládaného projektu je revitalizace toku Mračného potoka. Jedná se především o obnovu vodních složek krajiny a krajinné zeleně. Hlavní náplní je převedení v současnosti zatrubněného koryta Mračného potoka do otevřeného koryta s cílem zajistit odpovídající odvodnění rekultivované oblasti popelových skládek, zvýšení protipovodňové ochrany skládkové oblasti a lomu Ležáky resp. ochrany před vnikem nežádoucího znečištění do budoucího jezera Most a zajištění řízeného odvodu vod z celého povodí. Současné otevřené koryto toku bude zkapacitněno a bude rovněž v rámci této akce revitalizováno.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 25.5.2009, NPM 1.7.2009, prodlouženo do 13.7.2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Unipetrol RPA (stavebník), PKÚ, ČD Cargo, DPmMaL, Fireclay, město Litvínov, CCS, POH, S.P.of W., ČD - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Trasa A (řeka Bílina až retenční nádrž u ČS č.710) SO 02 – Trasa B (ret. nádrž u ČS č.710 k odtoku od Nové vody Sever) SO 03 – Trasa C (Nové vody Sever k napojení na retenční nádrž pod K 4) SO 04 – Trasa D (retenční nádrže až vyústění zatrubněné č
Rozpočtové náklady bez DPH:110 802 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2005. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., obnovení stavebního povolení, dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

zavřít okno