Základní informace o projektu

Ident. číslo:425Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace propojení bočního přelivu VD Újezd a nové retence ČS A1
Popis projektu:Vodní nádrž Újezd je klíčová pro celou oblast Chomutovska a Mostecka. Hlavním účelem VD je protipovodňová ochrana území pod profilem nádrže. Důležitými funkcemi nádrže jsou dále: I) zajištění havarijní zásoby vody pro hlavní odběratele v oblasti (spolu s nádrží Zaječice), II) kompenzační nadlepšování průtoků v Bílině, III) zajištění minimálního ekologického průtoku pod hrází (především v oblasti Mostecka), IV) energetické využití MVE na odtoku z VD a MVE Ervěnický koridor, V) ovlivňování zimního průtoku režimu v potrubí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru. Vedlejším účelem nádrže je biologické dočištění odpadních vod zaústěných do Bíliny a Hutního potoka I, sportovního rybářství, rekreace a zlepšení pracovního prostředí území. Zdrojem vody pro nádrž Újezd je tok (povodí) Bíliny, Hutního potoka a Podkrušnohorský přivaděč s jeho vlastními přítoky.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:57 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 11/2012.
Popis:Stavba řeší gravitační odvodnění bezodtoké části území, které vzniklo následkem důlní činnosti. Stávající čerpací stanice A1 bude nahrazena gravitačním betonovým potrubím DN 1000 vedeným pod tělesem Ervěnického koridoru a vyústěním do připravovaného revitalizovaného koryta řeky Bílina v Ervěnickém koridoru. Gravitační odvodnění bude zajištěno zatopením bezodtokého území na kótu 261 m n.m. a vybudováním podchodu pod tělesem Ervěnického koridoru pomocí mikrotuneláže.
Správní povolení:Zatím žádná. Připravuje se podání žádosti o územní rozhodnutí.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích PKÚ, SŽDC, PF, POH - možnost realizace bude řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:48 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno