Základní informace o projektu

Ident. číslo:424Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru
Popis projektu:Řeka Bílina prochází v části Ervěnického koridoru v délce 3,1 km v trubním vedení. Zatrubnění bylo provedeno v letech 1978 - 1982 jako ochrana lomů před povodněmi. Cílem je po ukončené konsolidaci výsypky odtrubnění řeky do otevřeného koryta se zohledněním všech stávajících vodohospodářských funkcí, vč. rekonstrukce a revitalizace spojovacího koryta.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:312 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 6/2014.
Popis:Ervěnický koridor byl vybudován báňským způsobem v letech 1978 - 1982 na vnitřní výsypce dolů o maximální výšce 140 m. Kromě přeložky silnice, železnice a dalších inženýrských sítí mezi městy Most a Chomutov byla po Ervěnickém koridoru převedena i řeka Bílina. Tok Bíliny byl převeden pomocí čtyř ocelových potrubí průměru DN 1200 mm délky 3,11 km uložených nad terénem. Cílem je po ukončené konsolidaci výsypky odtrubnění řeky do otevřeného koryta.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 21.2.2012, NPM 24.7.2012 (bude prodlouženo); stavební povolení (cyklotrasa) ze dne 30.12.2011, NPM 20.1.2012, prodlouženo do 31.12.2015; vodoprávní povolení ze dne 29.12.2011, NPM dne 3.2.2012, prodlouženo do 6/2016 (dokončení do 31.12.2018).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Povodí Ohře (stavebník), PKÚ, ÚPZSVVM, Ústecký kraj, Severní energetické, ŘSD, ČEZ a dvě soukromé osoby - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Revitalizace koryta Bíliny ř.km 0,000-3,154 a 3,245-3,394 IO 03 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění - stavební část a rybí přechod IO 04 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění - strojní část IO 05 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění -
Rozpočtové náklady bez DPH:257 044 394 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet je aktualizován. Otázka uznatelnosti nákladů na IO 09 ve výši 118 mil. Kč.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

zavřít okno