Základní informace o projektu

Ident. číslo:413Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka IV. etapa
Popis projektu:Plocha IV. etapy navazuje na III. etapu rekultivace vnitřní výsypky. Součástí plochy jsou i západní boční svahy lomu Čs. armády. Na ploše budou provedeny terénní úpravy, výstavba odvodnění a obslužných komunikací. V rámci biologické rekultivace je navrženo 6,5 ha zemědělských ploch, na západních svazích je navržena ostatní veřejná zeleň s více než 70 % zastoupením lesa, na zbylé ploše je navržena lesnická rekultivace. Zahájení technické rekultivace je plánováno na rok 2008.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:86 197 850 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 11/2008.
Popis:Plocha o výměře 91,82 ha je situována na vnitřní výsypce ČSA, navazuje na III.etapu a na sanaci SZ svahů. V rámci biologické rekultivace je navržena zemědělská rekultivace formou trvalých travních porostů, které navazují na III. etapu. Na těchto plochách se předpokládá povážka spraší. Na svazích bude provedeno zalesnění a pod kótou 230 m n.m. se předpokládá realizace rozptýlení zeleně, část plochy bude ponechána přirozené sukcesi.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 19.3.2009, NPM 5.5.2009, prodlouženo do 5.5.2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Biologická rekultivace
Rozpočtové náklady bez DPH:71 831 542 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2008. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno