Základní informace o projektu

Ident. číslo:412Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka V. etapa
Popis projektu:Rozsáhlá plocha V. etapy je umístěna v jihovýchodní části vnitřní výsypky Čs. armády, kde navazuje na východní část III. etapy. Vzhledem k tomu, že větší část plochy je pod kótou budoucího zatopení, předpokládají se terénní úpravy, odvodnění a cestní síť pouze v nezbytném rozsahu. V rámci biologické rekultivace je plocha pod kótou zatopení (230 m n.m.) navržena k zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin, nad touto kótou k lesnické rekultivaci. Počítá se s vytvořením podmínek pro založení lokálního biokoridoru a biocentra v rámci územního systému ekologické stability. Předpokládaný termín zahájení této etapy je rok 2012.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:146 739 600 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Rozsáhlá plocha V. etapy o výměře 53,44 ha je umístěna v jihovýchodní části vnitřní výsypky Čs. armády. Vzhledem k tomu, že větší část plochy je pod kótou budoucího zatopení, předpokládají se terénní úpravy, odvodnění a cestní síť pouze v nezbytném rozsahu. V rámci biologické rekultivace je plocha pod kótou zatopení (230 m n.m.) navržena k zatravnění se skupinovou výsadbou dřevin, nad touto kótou k lesnické rekultivaci. Počítá se s vytvořením podmínek pro založení lokálního biokoridoru a biocentra v rámci územního systému ekologické stability.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:166 314 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů ze SPSaR.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno