Základní informace o projektu

Ident. číslo:409Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - západní svahy (14. část)
Popis projektu:Předmětem projektu je realizace biologické (převážně lesnické) rekultivace. Malá část bude zahrnovat přirozenou údolnici a mokřinu. Realizací projektu dojde k rekultivaci pohledových svahů směrem k obci Vrskmaň, jak to v rámci POPD požadovala obec.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:47 587 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 5/2013.
Popis:Plocha rekultivována převážně lesnickým způsobem – 15,25 ha, jen malá část 0,87 ha jako ostatní rekultivace, která bude zahrnovat přirozenou údolnici na hranici plochy a mokřinu s kolísavou hladinou vody v závislosti na srážkách. Plochy přirozeně navazují na stávající rozpracované převážně lesnické rekultivace. Terénní úpravy spočívají v úpravě svahů do stabilního a pro rekultivaci vyhovujícího tvaru do dvou (místy i tří) etaží o výškách max.10m a sklonu cca 1:5. Plocha o výměře 14,17 ha bude povezena zúrodnitelnými zeminami (sprašové hlíny) v mocnosti 0,3 m. Biologická rekultivace zahrnuje nové výsadby lesních dřevin v oplocenkách a pomístní keřové výsadby s poloodrostky mimo oplocenky a zatravnění menších ploch bez výsadeb.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 31.1.2013, NPM 12.3.2013 (platnost 2 roky).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Vršanské uhelné a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Povážky SO 3 – Biologická rekultivacee
Rozpočtové náklady bez DPH:39 656 422 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:42Konaném dne:23.05.2013

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0433Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:15.08.2018Termín plnění:02.09.2019
Název smlouvy:Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 13. část západní svahy
Aktuální cena (vč. DPH):6 304 289 KčZhotovitel:Šilhánek a syn a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0394Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.08.2018Termín plnění:02.10.2019
Název smlouvy:Supervize Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 13. část západní svahy
Aktuální cena (vč. DPH):117 854 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno