Základní informace o projektu

Ident. číslo:362Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekreační plocha Matylda
Popis projektu:Vodní nádrž o výměře 38,7 ha byla napuštěna v r. 1992 z průmyslového vodovodu Nechranické vodní nádrže. Vodní nádrž slouží příměstské rekreaci, avšak má zatím jen provizorní obslužné vybavení. Za nutné se pokládá vybudování definitivního hygienického a obslužného zázemí celé nádrže Matylda, je potřeba vybudovat/rekonstruovat příjezdové komunikace, realizovat místo pro parkování, realizovat inženýrské sítě a další atraktivity zejména pro trávení volného času - úprava pláží, sportoviště apod.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:72 590 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2011.
Popis:Stavba řeší výstavbu páteřní komunikace, parkovišť a inženýrských sítí v území u jezera Matylda, které umožní následnou výstavbu rekreačně - sportovních areálů a rozvoj dalších aktivit v tomto území. Záměr je rozdělen do dvou etap. V rámci I. etapy je navržena přístupová asfaltová komunikace š. 6m, účelová komunikace se štěrkovým povrchem š. 3,50 m, štěrková plocha pro otáčení a parkování vozidel a parkoviště. Ve II. etapě se předpokládá propojení komunikace na silnici II/255. Záměr dále zahrnuje vybudování veřejného osvětlení podél páteřní komunikace a na parkovišti, odvodnění parkoviště, zásobování území pitnou vodou, vybudování systému splaškové kanalizace, rozvody VN, NN a slaboproudu.
Správní povolení:Územní rozhodnutí (1. etapa) ze dne 27.2.2012, NPM 3.4.2012 (prodlužuje se).
Vlastnické vztahy k pozemkům:V současnosti se řeší jediný pozemek ŘSD, ostatní pozemky ve vlastnictví města Most (stavebník).
Skladba stavebních objektů:SO 101 Komunikace SO 112 Parkoviště severovýchod SO 113 Zpevněná plocha u rybářského klubu SO 301 a 303 Vodovod SO 311 Tlaková kanalizace SO 322 Parkoviště severovýchod - dešťová kanalizace SO 331 Veřejná WC- přípojka vody SO 332 Veřejná WC- přípojka kan
Rozpočtové náklady bez DPH:164 005 308 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., zajištění všech správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0079Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:06.05.2010Termín plnění:31.05.2020
Název smlouvy:Zkapacitnění přípojného bodu pitné vody v ul. Národního odboje
Aktuální cena (vč. DPH):218 052 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0080Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:17.05.2010Termín plnění:31.07.2010
Název smlouvy:Rekreační plocha Matylda sanace poddolování u severního břehu jezera Matylda
Aktuální cena (vč. DPH):238 080 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0067Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:03.04.2009Termín plnění:31.05.2020
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rekreační plocha Matylda'
Aktuální cena (vč. DPH):2 288 105 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

zavřít okno