Základní informace o projektu

Ident. číslo:355Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Revitalizace Starosedelského potoka
Popis projektu:Jedná se o revitalizaci koryta potoka procházejícího obcí, za účelem vyčištění a zkapacitnění průtoku z důvodu protipovodňových opatření. Při úpravě koryta budou vybudovány nové opěrné zdi, odstranění ruderálních porostů vč. pařezů, vyčištění a zpevnění koryta potoka.
Žadatel:Staré SedloPředpokládané náklady:16 951 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 2/2008.
Popis:Úprava části toku Starosedelského potoka má za účel obnovit průtočnost koryta v zastavěném území obce Staré Sedlo (na Q20) a bezprostředním okolí obce a to od ústí do řeky Ohře až k propustku na místní komunikaci nad obcí.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 25.1.2012; vodoprávní povolení ze dne 21.3.2012, NPM 16.4.2012, dokončení do 30.6.2014 (bude prodlouženo).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce, SUAS, LČR.
Skladba stavebních objektů:Objekt č. 1 – Nad mostem Objekt č. 2 – Nad lávkou Objekt č. 3 – Nad obcí Objekt č. 4 – Pod mostem
Rozpočtové náklady bez DPH:16 871 923 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnovení správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0145Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:21.01.2019Termín plnění:20.06.2021
Název smlouvy:Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):889 435 KčZhotovitel:Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zavřít okno