Základní informace o projektu

Ident. číslo:321Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Lesopark Lesní ulice
Popis projektu:Cílem projektu je zpřístupnění vzniklého lesoparku pomocí cest pro pěší, provedení parkových úprav a ostatní infrastruktury.
Žadatel:ChodovPředpokládané náklady:41 880 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 1/2013.
Popis:Navrhované řešení vychází z charakteru současného porostu, jehož prostorovou strukturu a druhovou skladbu v různých částech rozdílně rozvíjí - rozvolnění stávajícího porostu na solitery, popřípadě malé skupiny stromů, či naopak doplnění porostu, případně rekonstrukce porostních skupin. V jižní části jsou do řešeného území zahrnuty plochy přilehlé louky. Zde je navržena výsadba dřevin převážně v malých skupinách. Součástí návrhu je obnova a doplnění cestní sítě. Cílem je vytvořit několik procházkových okruhů a zlepšit přístupnost lokality. Komunikace jsou diferencovány podle předpokládaného využití v šířce a konstrukci. Podél hlavních komunikací je navrženo veřejné osvětlení. Významným prvkem území je rybník. Navržená revitalizace řeší jeho vyčištění a nastavení takového hydrobiologického režimu, které zajistí jeho samočištění a tak dlouhodobě kvalitu vody. Na významných bodech území jsou navrženy drobné stavby.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 3.6.2013, NPM 2.7.2013; a vodoprávní povolení ze dne 27.8.2013, NPM 7.9.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Příprava území SO 02 Terénní úpravy (had, fitness, západní svah, plocha fitness) SO 03 Komunikace, zpevněné plochy SO 04 Rybník SO 05 Veřejné osvětlení SO 06 Stavební prvky SO 07 Mobiliář a fitness prvky SO 08 Vegetační úpravy
Rozpočtové náklady bez DPH:44 423 294 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou částí SO 05-07 (celkem 1 964 067,58 Kč).
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:08.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0376Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.03.2018Termín plnění:19.10.2022
Název smlouvy:Supervize Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní Chodov
Aktuální cena (vč. DPH):242 823 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0416Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.02.2018Termín plnění:21.10.2023
Název smlouvy:Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní Chodov
Aktuální cena (vč. DPH):30 134 946 KčZhotovitel:GREEN PROJECT s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0128Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:25.07.2017Termín plnění:15.08.2017
Název smlouvy:Projekt supervize Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní Chodov
Aktuální cena (vč. DPH):24 684 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

zavřít okno