Základní informace o projektu

Ident. číslo:306Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Vodní země
Popis projektu:Revitalizace území po těžbě. Změna, vytvoření sportovně - relaxačního území - okolí Chlumeckého rybníka.
Žadatel:ChlumecPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 1/2007.
Popis:Projekt řeší revitalizaci Chlumeckého jezera, které vzniklo zatopením tzv. chlumeckého laloku zbytkové jámy bývalého dolu A. Zápotocký v Úžíně (lokalita Chlumec - Gustav II), kde byla ukončena těžba v roce 1976 a následně provedena provizorní rekultivace části území. Projekt řeší přípravu území pro další rozvoj území pro rekreačně-sportovní využití. Zahrnuje odbahnění nádrže, obnovu pláže a rekonstrukci páteřní komunikace včetně mostu přes Ždírnický potok. Dále řeší páteřní rozvody pitné a užitkové vody, eltro a splaškovou kanalizaci. Kromě toho zahrnuje i cyklistickou stezkuod lávky přes dálnici D8 přes zájmové území až k silnici I/13.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce (stavebník), PKÚ, PF, LČR a jednoho soukromého vlastníka - zatím nejsou řešeny.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – HTÚ (HTÚ a odbahnění vodní plochy vč. obnovy pláže) SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy (komunikace, obnova příjezdového mostu, cyklostezka, cesty pro pěší) SO 03 – Inženýrské sítě (pitná voda, splašková kanalizace, elektro rozvody, užitková voda
Rozpočtové náklady bez DPH:83 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno