Základní informace o projektu

Ident. číslo:298Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace území - Individuální výstavba "Na Vyklučeninách" - Lom - západ
Popis projektu:Příprava území bývalého dobývacího prostoru pro vytvoření nových rozvojových ploch měst Lomu a Litvínova. Celková plocha 76,5 ha s potenciálem výstavby až 400 rodinných domů a 100 bytových jednotek v 18 bytových domech. Součástí je i vytvoření ploch pro občanskou vybavenost a rekreaci a sport k těmto plochám bydlení.
Žadatel:LitvínovPředpokládané náklady:212 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 5/2014.
Popis:Předmětem předkládaného projektu je vybudování obslužných komunikací, páteřních inženýrských sítí včetně doprovodné zeleně pro zajištění přístupu pro výstavbu 271 rodinných domů, 11 bytových domů a 5 objektů občanské vybaveností, školy a školky, to vše v souladu s územním plánem měst Lomu a Litvínova. Komunikace v zóně jsou navržené jako obousměrné, dvoupruhové, šířky 3,00 m, se zpevněným asfaltovým krytem. Komunikace jsou odvodněny pomocí silničních vpustí zaústěných do kanalizace, která bude uložena přímo pod komunikacemi a svedena do stávající vodoteče (Radčický potok). Součástí stavby je také vybudování páteřních řadů splaškové kanalizace včetně nové ČOV, pitného vodovodu, středotlakého plynovodu, VN a NN rozvodů včetně 5 trafostanic, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů. V rámci revitalizovaného prostoru je navržena také parková úprava a doprovodná zeleň.
Správní povolení:Žádná, v současné době probíhá inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, předpoklad vydání 10/2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Litvínov, Lomu, Coal Services, Severní energetické, PKÚ, LČR a PF ČR - možnost realizace bude řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 101 – Komunikace SO 301 – Pitný vodovod SO 302 – Splašková kanalizace SO 303 – ČOV SO 304 – Dešťová kanalizace SO 305 – Odtok dešťové kanalizace SO 401 – Rozvody VN SO 402 – Trafostanice SO 403 – Rozvody NN SO 404 – Venkovní osvětlení SO 405 – Slabopro
Rozpočtové náklady bez DPH:298 191 190 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zapracování podmínek správních povolení do dokumentace, zpracování rozpočtu, zajištění správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno