Základní informace o projektu

Ident. číslo:207Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Sanace sesuvů Hrob
Popis projektu:Sanace sesuvného území bývalého lomu Otakar.
Žadatel:HrobPředpokládané náklady:41 626 462 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 8/2012.
Popis:Účelem stavby je zabezpeční dvou sesuvů od sebe vzdálených cca 0,5 km. Sesuvy se nachází v oblasti svahu bývalého dolu Otakar. Vzhledem k nepřístupnosti terénu je nezbytné kácení a mýcení stávající zeleně a následná rekultivace po provedené sanaci.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 17.12.2013, NPM 21.1.2014; územní rozhodnutí ze dne 27.1.2012, NPM 2.3.2012.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Hrob (stavebník), LČR, Státní statek Jeneč, PF ČR, POH a jeden soukromý vlastník - možnost realizace je řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Sanace sesuvu č. 1 a okolí SO 01 – Přístupové cesty SO 02 – Odvodňovací objekty SO 03 – Stabilizační objekty SO 04 – Kácení a mýcení SO 05 – Rekultivace Sanace sesuvu č. 2 a okolí
Rozpočtové náklady bez DPH:31 860 690 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno