Základní informace o projektu

Ident. číslo:164Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Individuální výstavba Droužkovice
Popis projektu:Příprava území pro výstavbu 35 RD u obce Droužkovice jako obnova stavebních pozemků v důsledku těžby lomu J. Žižka.
Žadatel:DroužkovicePředpokládané náklady:16 164 978 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 1/2009.
Popis:Projekt řeší přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů - rozvod inženýrských sítí - vodovod, splašková kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a odvodnění komunikací. V lokalitě vznikne celkem 31 pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 24.6.2009, NPM 13.7.2009 (platnost vypršela), stavební povolení ze dne 30.6.2009, NPM 28.7.2009 (platnost vypršela), vodoprávní povolení ze dne 25.5.2009, NPM 27.6.2009 (platnost vypršela) a územní rozhodnutí ze dne 4.12.2008, NPM 30.12.2008 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Splašková kanalizace SO 02 – Vodovod SO 03 – STL plynovod SO 04 – Rozvodná síť NN SO 05 – Veřejné osvětlení SO 06 – Komunikace a zpevněné plochy dešťová kanalizace
Rozpočtové náklady bez DPH:13 584 014 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou vrchní stavby (1 716 360,96 Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnova správních povolení. O dalších krocích bude rozhodovat zastupitelstvo obce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno